• Welkom!
  • Voorlezen aan de peuters!
  • Gastles!
  • IPC ´Op de Kermis´
  • DJ in de klas!

Welkom!

Voorlezen aan de peuters!

Gastles!

IPC ´Op de Kermis´

DJ in de klas!

IDENTITEITSPROFIEL

Identiteitsprofiel

IDENTITEITSPROFIEL
Naast het nieuwe onderwijskundig profiel hebben we als rooms-katholieke school ons identiteitsprofiel. Samen met de andere 32 BMS scholen geven we onderwijs kleur, belangrijk voor alle kinderen, met welke godsdienstige of culturele achtergrond dan ook. Voor ons is ieder kind uniek en welkom.
 
Kwaliteit staat centraal bij het bieden van onderwijs aan al onze leerlingen. Bij onderwijs denken we niet alleen aan kennis en vaardigheden leren. We denken aan de ontwikkeling van 'het hele kind'. "Hand, hart en handen" zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 
Spiritualiteit is voor ons de gedachte dat er meer is dan wat we met onze ogen kunnen zien. En wat dat is, is voor iedereen verschillend. Wij stimuleren onze leerlingen oog te hebben voor het mysterie van het leven. We leren de kinderen zich erover te verwonderen en ervan te genieten. Spiritualiteit staat ook voor zingeving en aandacht voor elkaar.
 
Gemeenschapszin: Een fijne leefomgeving is belangrijk voor het gelukkig opgroeien van een kind. Onze school heeft een bindende factor in de gemeenschap. Zij brengen ouders bij elkaar en organiseren gezamenlijke activiteiten. Door met elkaar op te trekken kunnen de waarden die we uitdragen, inbedden in het dagelijks leven.
 
Deze  waarden worden in de dagelijkse onderwijspraktijk concreet tot uitdrukking gebracht. door:

  • het volgen van de vieringen in het kerkelijk jaar en de schoolbrede vieringen zoals de weekopening van de school, de verjaardagen van de kinderen en de onderwijzers.
  • samenwerken en samenleven te stimuleren. Jaarlijks vinden er vele activiteiten plaats waarbij kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken. Ook worden de kinderen actief betrokken bij het maken van afspraken over de omgang met elkaar.
  • Door een goed doel te steunen; projecten waarbij de zorg voor een ander of een vorm van maatschappelijke betrokkenheid centraal staat.
  • aandacht te hebben voor de sociaal-emotionele, lichamelijke, creatieve en levens-beschouwelijke ontwikkeling. En door gebruik te maken van didactische werkvormen die rekening houden met verschillen tussen kinderen in leerstijl, werktempo, interesse en niveau. Wij hanteren hierbij de methode van Vreedzame School. Een levenswijze waarin op democratische wijze met elkaar wordt omgegaan zodat iedereen in zijn of haar kracht wordt gezet. 

St. Bonifaciusschool     Sânleansterdyk 20, 8736 JB Reahûs     t 0515-332248     bonifacius@schoolreahus.nl